Voorwaarden

1. Boeking en betaling

1.1 De boeking is definitief op het moment dat er een boekingsformulier is ingevuld en succesvol is verzonden aan Kazuri Safaris.

1.2 Na boeking wordt de reis ter plekke gereserveerd en wordt de factuur per e-mail toegestuurd. Controleer of de boeking correct is en of alle namen gespeld zijn volgens de gegevens op het paspoort.

1.3 Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom (landarrangement) binnen 14 dagen te worden voldaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Kazuri Safaris. IBAN: NL73RABO 01567.40.362 t.n.v. Kazuri Safaris.

1.4 Gorilla & chimpansee permits, verzekeringen en vliegtickets moeten per ommegaande betaald worden. Deze worden niet vergoedt bij een annulering.

1.5 Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. De reiziger wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom direct voldaan worden.

2. Wijzigingen

2.1 Wijziging door de klant

2.1.1 Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger een verzoek indienen voor een wijziging, tot 8 weken voor vertrek. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is de reiziger gehouden de wijzigingskosten ad € 30,- per boeking te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist.

2.2 Wijziging door Kazuri Safaris

2.2.1 Kazuri Safaris kan vóór de betaling van de gehele reissom, uitsluitend in geval van onvoorzienbare verhogingen van parkentreegelden, vervoerskosten, accommodatie, verschuldigde belastingen of heffingen en koerswijzigingen de reissom verhogen. De reisorganisator zal na tijdige betaling van de gehele reissom vanaf acht weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen. Om het risico van het koersverschil uit te sluiten kan de klant de reissom eerder dan de overeengekomen datum voldoen. Koersverschillen van meer dan US$ 0.1 per Euro worden doorberekend.

2.2.2 Kazuri Safaris behoudt het recht hotels te vervangen voor goede en vergelijkbare alternatieven en de reisroute te veranderen, een willekeurige route te nemen en gewenste wijzigingen aan te brengen om het uitvoeren van een reis te vergemakkelijken.

2.2.3 Geboden vluchtschema’s zijn altijd onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden. Kazuri Safaris kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor kosten, materiële en/of immateriële schade die voortvloeien uit vluchtwijzigingen en/of materiële of immateriële schade gerelateerd aan vluchten.

3. Annulering door de klant

3.1 Eventuele annuleringen van de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen schriftelijk en op werkdagen worden ingediend. Een annulering kan alleen op verzoek van de boekende klant plaatsvinden. Annuleringen buiten kantooruren (9:00 – 17:00) dienen te worden verricht op de eerstvolgende werkdag. Indien op verzoek van de klant een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in reeds gemaakte reserveringen, zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen, naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook kosten betreffen die de reisorganisator moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

3.2 Annuleringskosten

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de chimpansee- & gorilla permits en de reeds gekochte vliegtickets, de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de reissom
  • Vanaf 56 en 42 dagen voor vertrek: 40% van de reissom
  • Vanaf 42 tot 28 dagen voor vertrek: 60% van de reissom
  • Vanaf 28 tot 14 dagen voor vertrek: 80% van de reissom
  • Binnen 14 dagen voor vertrek: 100 % van de reissom

Indien een reiziger uit een reisgezelschap de overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, een andere accommodatie en/of diensten annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

Voor de overgebleven reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet geaccepteerd wordt zijn alle overeenkomsten geannuleerd en alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.

4. Reisdocumenten

4.1 De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het kunnen overleggen van de juiste reisdocumenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.

4.1.1 Kazuri Safaris wenst bij boeking het paspoortnummer te ontvangen. Mocht dit voor vertrek wijzigen, dan wordt de reiziger geacht Kazuri Safaris hiervan op de hoogte te brengen.

4.1.2 Kazuri Safaris kan informatie geven over reisdocumenten en visa, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gebreken, en daaruit voortvloeiende gevolgen, aangaande reisdocumenten en visa. Aan de reiziger luidt het advies informatie over de benodigde reisdocumenten aan te vragen bij de juiste ambassade of het desbetreffende visumbureau.

4.1.3 Kazuri Safaris kan informatie geven over vaccinaties, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en compleetheid hiervan. Aan de reiziger luidt het advies om tijdig, twee maanden voor vertrek, informatie over de benodigde vaccinaties aan te vragen bij de juiste instanties.

4.2 De reiziger is zelf verantwoordelijk bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie aan te vragen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eventuele eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

4.3 Het reisprogramma maakt deel uit van de reisovereenkomst.

5. Verzekeringen

5.1 De reiziger is verplicht een reisverzekering te hebben afgesloten. Kazuri Safaris dient voorafgaand aan de reis op de hoogte gesteld te worden van het polisnummer van de reisverzekering van de reiziger.

5.2 Een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wordt nadrukkelijk aangeraden.

5.3 Verzekeringen kunnen bij Kazuri Safaris afgesloten worden.

6. Calamiteiten

6.1 Kazuri Safaris en haar partners zijn niet verantwoordelijk voor verliezen, kosten, materiële en immateriële schade die ontstaat ten gevolge van vertragingen of veranderingen in het schema, overboeking van accommodatie, verzuim van derden, ziekte, weersomstandigheden, stakingen, calamiteiten, terroristische handelingen, overheidshandelingen, burgerrellen, oorlog, quarantaine, douanevoorschriften, epidemieën, criminele activiteiten of elke andere oorzaak die buiten haar macht ligt. Al deze verliezen of onkosten moeten worden gedragen en betaald door de reiziger.

6.2 De deelnemer is verplicht Kazuri Safaris voorafgaand aan de reis op de hoogte te stellen van de volledige naam en actuele telefoonnummers van de contactpersoon. Deze contactpersoon fungeert in geval van nood als eerste aanspreekpunt voor Kazuri Safaris, ten bate van de deelnemer.

7. Bagage

7.1 Bagage wordt op eigen risico meegenomen. Kazuri Safaris raadt deelnemers aan een bagageverzekering af te sluiten. Kazuri Safaris aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) zoek raken, het verliezen of het op andere wijze beschadigd raken van bagage en de daaruit voortvloeiende materiële en/of immateriële schade die ontstaat op enig moment van de reis.

7.2 Kazuri Safaris raadt deelnemers aan een weekendtas of rugzak mee te nemen in plaats van een harde koffer, in verband met de beperkte bagageruimte.

8. Souvenirs

Kazuri Safaris accepteert geen verantwoordelijkheid voor de waarde, betrouwbaarheid, kwaliteit of echtheid van souvenirs die tijdens de reis worden gekocht en/of voor de verzending ervan door derden.

9. Klachten

De reiziger die een klacht heeft tijdens de reis, zal zich ten eerste wenden tot de chauffeur/gids. Indien er geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de lokale partner van Kazuri Safaris al dan niet telefonisch worden aangesproken over de klacht. Hij/zij kan oplossingen aandragen. Indien ook hier geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de reiziger telefonisch/whats app contact opnemen met Kazuri Safaris. Alleen tijdens de reis kan de reisorganisatie een oplossing voor de tekortkoming zoeken. Wordt de klacht niet naar verwachting van de reiziger opgelost, dan dient deze dit schriftelijk te melden, binnen 1 maand na de datum van terugkomst. Kazuri Safaris zal binnen 7 werkdagen een bewijs van ontvangst sturen en binnen een maand de klacht inhoudelijk beantwoorden.

10. Speciale wensen

Kazuri Safaris probeert zoveel mogelijk rekening te houden met speciale wensen. Het heeft de voorkeur dat de reiziger wensen, zoals dieetwensen en wensen over kamerindeling, direct bij boeking aan Kazuri Safaris kenbaar maakt. Deze wensen worden bij de boeking opgenomen als preferentie, maar voor inwilliging ervan kan echter geen garantie worden gegeven.

11. Privacy

Alle persoonlijke gegevens die aan Kazuri Safaris worden verstrekt zullen met zorg worden behandeld. De privacy van de reiziger wordt hierbij gewaarborgd. Kazuri Safaris deelt alleen de voor het reserveren van de reis benodigde informatie met haar partners.

12. SGR

Kazuri Safaris (KvK 34373009) is aangesloten bij de SGR (nr 3515). Dit kan door de reiziger nagetrokken worden op de website www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de reiziger ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald, indien de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

13. VvKR

Kazuri Safaris is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (nr 16057). De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Middels de VvKR bundelt Kazuri Safaris haar krachten en deelt zij haar expertise om zowel voor de reisorganisatie als voor de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.